ژرمن شپرد
0

عنوان اگهی:ژرمن شپرد شولاینتوضیحات:مو کلاسیک بلک فیس…. واکسیناسیون میکروچیپ تما کارها انجام شدهتلفن:۰۹۱۲۹۵۹۸۴۱۵۲قیمت:۲۰ میلیونموقعیت:تهرانژرمن شپرد…

سگ خانگی
0

عنوان اگهی:اشپیتز پامرینتوضیحات:۳ماهه قرص انگل خورده با پارک و وسایلتلفن:۰۹۱۲۲۶۳۶۱۷۳قیمت:۷۰۰۰۰۰۰موقعیت:سهروردیاشپیتز پامرین

سگهای دو رگه
0

عنوان اگهی:توله سگ میکستوضیحات:پدر مالینویز. مادر دوبرمن. ماده یکماههتلفن:۰۹۲۱۱۷۶۰۳۱۵قیمت:۱۰۰۰۰۰۰موقعیت:اسلامشهرتوله سگ میکس

سگ خانگی
0

عنوان اگهی:توله مالتیز کراستوضیحات:مالتیز تریرتوله نر۳ ماههشناسنامه داردانگل تراپی شدهواکسینه شدهگاز نمیگیرهسروصدا ندارهجهت نگهداری در…

ژرمن شپرد
0

نوان اگهی:توله سگ ژرمنتوضیحات:توله ژرمن ماده۶۰ روزهواکسینه شده و شناسنامه دارهاز پدر مادر اصیل و…

اشپیتزتریر
0

توضیحات:مادهپنج ماههتربیت شدهباهوش و حرف گوش کنتلفن:۰۹۲۲۸۵۳۷۱۸۴قیمت:۲ میلیون تومانموقعیت:اصفهانفروش اشپیتز

دوبرمن
0

عنوان اگهی:سگ دوبرمنتوضیحات:یک جفت سگ دوبرمن نر ماده بالغتلفن:۰۹۳۸۵۰۰۱۳۳۶قیمت:۱۳۰۰۰۰۰۰موقعیت:شرق تهرانسگ دوبرمن

1 2 3 4 24