اشپیتزتریر

0

اشپیتزتریر

توضیحات : فوق العاده باهوش وحرف گوش کن کاملاتعلیم دیده
واکسن خورده ولی شناسنامه دردسترس نیست بدون شناسنامه.
ماده و۲ساله
تلفن: ۰۹۳۸۷۹۹۱۳۷۲
قیمت: ۴۰۰۰۰۰
مکان: تهران پاسداران.دیباجی جنوبی

نظرات بسته اند