واگذاری سگ اسپیتز کاملا باهوش و اموزس دیده

0

واگذاری سگ اسپیتز کاملا باهوش و اموزس دیده

توضیحات :۱سال و ۳ ماهشه 
واکسن خورده
کاملا با هوش 
اموزش دیده
تلفن:۰۹۱۹۱۱۴۵۵۹۶
قیمت:مجانی
مکان:شهران

نظرات بسته اند