واگذاری سگ اسپیتز کاملا باهوش و اموزس دیده

0

واگذاری سگ اسپیتز کاملا باهوش و اموزس دیده

توضیحات : ۱سال و ۳ ماهشه 
واکسن خورده
کاملا با هوش 
اموزش دیده
تلفن: ۰۹۱۹۱۱۴۵۵۹۶
قیمت: مجانی
مکان: شهران

نظرات بسته اند