سگ سامویئد

0

سگ سامویئد

توضیحات : سگ ماده سفید رنگ ساموئید با مدارک کامل ده ماهه
تلفن: ۰۹۱۱۹۳۶۹۰۲۶
قیمت:
مکان: رشت

نظرات بسته اند