انواع رنگ در ژرمن شپرد

0

عموم مردم ژرمن شپرد را به رنگ قهوه ای با زین مشکی میشناسند

در صورتیکه زرمن در تیپ کاری و شولاین داری رنگهای متعددی ست که در این مقاله با تصویر رنگهای اصلی را معرفی میکنیم

نظرات بسته اند