گریت پایر نس

1

خانواده : سگ سانان نوع نژاد : گریت پایرنس ها سگهایی بزرگ و مطیع هستند که برای نگهداری از چهارپایان استفاده میشدند . این سگها بهتر است در آب و هوای خنک نگهداری شوند

سگهایی هستند برای جنگ و حفاظت از گله

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید