گریت پایر نس

0

خانواده : سگ سانان نوع نژاد : گریت پایرنس ها سگهایی بزرگ و مطیع هستند که برای نگهداری از چهارپایان استفاده میشدند . این سگها بهتر است در آب و هوای خنک نگهداری شوند

سگهایی هستند برای جنگ و حفاظت از گله

نظر خود را بیان کنید